Statut


STATUT
ZACHODNIOPOMORSKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ „PSORIASIS”


I.      Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę „PSORIASIS” i w dalszej części nazwane jest stowarzyszeniem.

§ 2
Terenem działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Szczecin.

§ 3
1. Stowarzyszenie jest zarejestrowane na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych Stowarzyszeń o podobnym profilu działania i zostało założone na czas nieograniczony.

§ 4
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5
Stowarzyszenie może być organizacją pożytku publicznego i prowadzić działalność odpłatną
i nieodpłatną pożytku publicznego w ramach realizacji celów statutowych, po spełnieniu wymogów wynikających z obowiązującego prawa.

§ 6
Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem chorych na łuszczycę, członków ich rodzin lub opiekunów oraz innych osób fizycznych bądź prawnych, uznające cele i zasady Stowarzyszenia.

II.                  Cele i sposoby ich realizacji.

§ 7
1.      Wszechstronne działanie na rzecz osób chorych na łuszczycę.
  1. Współdziałanie ze służbą zdrowia w dążeniu do wyeliminowania łuszczycy ze społeczeństwa.
  2. Działanie w kierunku podniesienia wiedzy wśród chorych i ich rodzin na temat łuszczycy.
  3. Wdrażanie współczesnych metod leczenia, szczególnie w warunkach domowych.
  4. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których celem jest działanie na rzecz ludzi chorych.
  5. Poprawa jakości życia chorych na łuszczycę.
  6. Reprezentowanie chorych i ich rodzin oraz opiekunów, a w szczególności członków Stowarzyszenia w stosunkach z jednostkami służby zdrowia , oświaty i wychowania oraz innymi organizacjami i instytucjami.
§ 8
1.      Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a)      propagowanie nowoczesnych metod leczenia, szczególnie w warunkach domowych,
b)      organizowanie szkoleń dla chorych, ich rodzin i opiekunów,
c)      wymianę doświadczeń leczniczo-rehabilitacyjnych między chorymi,
d)      organizowanie odpowiedniego wypoczynku, obozów szkoleniowo-wypoczynkowych,
e)      prowadzenie szerokiej działalności informacyjno-uświadamiającej, ukierunkowanej na kształtowanie właściwych postaw ludzi zdrowych
w stosunku do osób chorych na łuszczycę,
f)       reprezentowanie interesów chorych na łuszczycę oraz członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych i samorządowych,
g)      współpracowanie z placówkami służby zdrowia celem zapewnienia opieki psychologicznej,
h)      rozwijanie działalności popularyzatorsko-informacyjnej przy wykorzystaniu Internetu, środków masowego przekazu, własnych publikacji,
i)        organizowanie pomocy chorym w rozwiązywaniu wszelkich problemów życiowych w tym finansowych wynikających z powodu zachorowania na łuszczycę w miarę możliwości oraz interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych spraw osób chorych,
j)        nawiązywanie współpracy z producentami i dystrybutorami leków, sprzętu medycznego, kosmetyków,
k)      współpracowanie z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
w zakresie wymiany doświadczeń w walce z łuszczycą,
l)        organizowanie koncertów, wystaw, konferencji, prelekcji,
m)   integracja chorych poprzez organizowanie wycieczek, obozów, kolonii dla dzieci i młodzieży chorych na łuszczycę,
n)      prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.


III.                Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:
a)      zwyczajnych,
b)      honorowych,
c)      wspierających.

§ 11
1.      Członkiem zwyczajnym może być chory na łuszczycę po ukończeniu 18-tego roku życia, rodzice, opiekunowie dziecka chorującego na łuszczycę bądź inne osoby chcące nieść pomoc posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2.      Wyżej wymienione osoby zobowiązane są złożyć stosowną deklarację członkowską Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje uchwałę w zakresie przyjęcia w poczet członków. Członkostwo nabywa się z datą podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 12
1.      Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
2.      Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
3.      Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 13
1.      Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna bądź prawna, która przyczynia się materialnie lub w inny sposób do wspierania działalności statutowej Stowarzyszenia.
2.      Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej, określającej formę i zakres udzielanego wsparcia dla Stowarzyszenia.
3.      Członek wspierający posiada takie same prawa i obowiązki jak członek zwyczajny,
z wyjątkiem czynnego i biernego praw wyborczego. Członek wspierający ma prawo
w szczególności do informacji w formie sprawozdania rocznego ze sposobu wykorzystania przez Stowarzyszenie przekazanych na wsparcie środków. Członek wspierający powinien przestrzegać uchwał oraz wywiązywać się zadeklarowanych świadczeń.

§ 14
Członkowie honorowi i wspierający mają prawo brania udziału w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz posiadania legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia.

§ 15
1.      Członek zwyczajny ma prawo do:
a)      czynnego i biernego prawa wyborczego,
b)      współdecydowania o działalności programowej Stowarzyszenia,
c)      posiadania legitymacji członkowskiej i noszenia odznaki członkowskiej o ile odznakę taką ustanowi Walne Zebranie na wniosek Zarządu,
d)      poddawać ocenie działalność Stowarzyszenia i jego organów,
e)      uczestniczenia w zebraniach, wykładach, imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
f)       korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
2.      Członek zwyczajny ma obowiązek:
a)      brać czynny udział w bieżących pracach statutowych Stowarzyszenia
i wykonywania nałożonych zadań,
b)      przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
c)      uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia i regularnego opłacania składek,
d)      dbać o dobre imię Stowarzyszenia, propagować cele jego działania w swoim środowisku.

§ 16
1.      Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a)      śmierci członka,
b)      złożenia przez członka Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
c)      wykluczenia przez Zarząd z uwagi na nie udzielanie się w pracach Stowarzyszenia przez okres sześciu miesięcy, bądź niepłacenia składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy,
d)      wykluczenia przez Zarząd w przypadku prawomocnego skazania członka przez Sąd za przestępstwo umyślne,
e)      wykluczenia przez Zarząd w przypadku nieprzestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
f)       Członkowi wykluczonemu przez Zarząd przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie czternastu dni od otrzymania uchwały Zarządu
w przedmiocie utraty członkostwa.
Decyzja Walnego Zebrania Stowarzyszenia w tym zakresie zostaje ostateczna.


IV Władze Stowarzyszenia.

§ 17
Władzami Stowarzyszenia są:
A.      Walne Zebranie Członków
B.      Zarząd
C.      Komisja Rewizyjna

§ 18
1.      Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2.      Walne Zebranie może zadecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
3.      W razie rezygnacji członka z władz Stowarzyszenia, władze te mogą dokooptować nowego członka, liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
4.      Dokooptowany członek władz stowarzyszenia pełni funkcję do końca kadencji organu.

§ 19
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków za wyjątkiem wyjątków określonych w statucie, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.§ 20
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż trzy kadencje.
Władze Stowarzyszenia obowiązane są działać po upływie kadencji do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.
Ukonstytuowanie się władz winno nastąpić w ciągu 14 dni od dnia ich wyboru.

Ad. A. Walne Zebranie Członków

§ 21
1.      Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.      Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3.      Walne Zebranie zwyczajne zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze. Zawiadomienie członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na czternaście dni przed terminem zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie  w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania pierwszego Walnego Zebrania Członków.
4.      Walne Zebranie obraduje według ustalonego porządku obrad.
5.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a)      z własnej inicjatywy,
b)      na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c)      na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
6.      Nadzwyczajne Walne Zebranie członków powinno być zwołane przed upływem dwudziestu jeden dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7.      Walne Zebranie Członków zwoływane jest w terminie do 7 dni od upływu kadencji władz Stowarzyszenia.

§22
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
b)      uchwalanie zmian statutu,
c)      wybór i odwołanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d)      uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
e)      podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
f)       udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
g)      podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
h)      nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

Ad. B. Zarząd Stowarzyszenia

§ 23
1.      Zarząd wybierany jest do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
2.      Składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
3.      Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.

§ 24
Do kompetencji Zarządu należy:
a)      kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b)      realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c)      zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
e)      planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
f)       zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
g)      przyjmowanie członków do stowarzyszenia,
h)      ustalanie wysokości składek członkowskich.

Ad. C. Komisja Rewizyjna.

§ 25
1.        Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2.        Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3.        Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku, posiedzenie zwołuje przewodniczący.
4.        Komisja Rewizyjna stanowi odrębność od organu zarządzającego i nie podlega
w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:
a)      nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b)      nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c)      mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 26
Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
a)      kontrola działalności Stowarzyszenia,
b)      składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności,
c)      ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
d)      wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
e)      wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
f)       wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.


IV.               Majątek Stowarzyszenia.

§ 27
1.      Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2.      Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a)      składki członkowskie,
b)      darowizny i dotacje,
c)      zapisy i spadki,
d)      środki pochodzące z ofiarności publicznej,
e)      z działalności odpłatnej.
3.      Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
4.      Decyzje w zakresie zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
5.      Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, Stowarzyszenia, zawieranie umów i udzielanie pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
6.      Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w celu realizacji programu statutu.

V.                 Działalność pożytku publicznego.

§ 28
1.      Działalność Stowarzyszenia mieszcząca się w granicach określonych dla Stowarzyszenia pożytku publicznego nie jest działalnością gospodarczą.
2.      W Stowarzyszeniu zabrania się:
a)      udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych osobami bliskimi,
b)      przekazania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c)      wykorzystanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statusowego celu organizacji albo podmiotu,
d)      zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich bliskich osób.
3.      Wynagrodzenie pobierane przez stowarzyszenie z tytułu odpłatnej działalności pożytku publicznego, w odniesieniu do działalności danego rodzaju nie może być wyższe od tego, jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności.
4.      Wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej nie może przekraczać 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
5.      Przez wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 4 niniejszego paragrafu, rozumie się wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną.

VI.               Postanowienia końcowe.

§ 29
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 30
1.      Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2.      Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.